oblukobluk
hodnoty
husk

PROJEKT

O projekte

Zámerom projektových partnerov je, aby sa v dospievajúcej generácii vytvoril pocit zodpovednosti za súčasný a budúci stav rieky Dunaj. Výsledkom každodenného kontaktu partnerov projektu s tu žijúcimi obyvateľmi je, že si postupne uvedomujú nutnosť svojho prínosu k skvalitňovaniu vlastného životného prostredia. Zo skúsenosti vyplynulo, že obyvateľov netreba príliš zaťažovať teóriou, ale je potrebné viesť ich k uvedomelému správaniu sa voči prírode. K vypestovaniu takéhoto správania u žiakov základných škôl značne prispievajú vedomosti o oblasti na druhej strane rieky Dunaj.

Cieľom projektu je okrem iného integrovať všeobecné prírodné vedomosti, poukázať na správne hospodárenie s vodou, prírodnými zdrojmi energie tak, aby si ľudia uvedomovali spoločnú zodpovednosť za ochranu vody a životného prostredia. Projektoví partneri vidia možnosti dosiahnutia cieľov prostredníctvom interaktivity a učenia pomocou skúseností. Keďže sa prihraničné kontakty zintenzívňujú, partneri projektu považujú za dôležité prezentovať spoločné hodnoty týkajúce sa Dunaja a vytvoriť spoločné výchovné a populárno-náučné vzťahy.

Doteraz ešte nie je spracovaná problematika environmentálnej a regionálnej výchovy týkajúca sa Dunaja, preto budú partneri projektu koncentrovať svoju činnosť v rámci projektu na vybrané modelové územia, lokalizované v blízkosti Dunaja, aby sa mladí v školskom veku z obidvoch krajín zoznámili s jeho spoločným úsekom, históriou, kultúrou, a aby takto v budúcnosti vznikali základy vzájomnej spolupráce.

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.