Vedenie SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje jej dobrovoľná účasť v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). SAŽP je zapísaná v registri EMAS a má právo používať logo EMAS. Osvedčenie o registrácii bolo vydané s platnosťou do 24. 08. 2024, zverejnené je tu: https://iwww.sazp.sk/dokumenty/interpr/qms/ism-2022/emas/osvedcenie_registracia_emas.pdf

Environmentálne vyhlásenie je spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v schéme Spoločenstva  pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v znení nariadenia komisie (EÚ) 2018/2026 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) za účelom oboznámenia verejnosti a zainteresovaných strán o vplyve organizácie na životné prostredie. Identifikované sú v ňom priame aj nepriame environmentálne aspekty. Prijaté sú opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania, na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov a zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím v oblasti odpadového hospodárstva, stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania, ochrany vôd a environmentálneho správania zamestnancov.

Celé znenie vyhlásenia nájdete tu: https://iwww.sazp.sk/dokumenty/interpr/qms/ism-2022/emas/environmentalne-vyhlasenie-sazp_2.pdf
Personalistika
Počas augusta bolo prijatých 8 zamestnancov, pracovný pomer ukončili 2 zamestnanci.

Noví zamestnanci SAŽP, ktorí nastúpili v auguste 2022:
Katarína Nagy – chyžná, pomocná sila v kuchyni, Sekcia environmentalistiky
Ing. Alexander Drexler –  špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy, Odbor verejného obstarávania
JUDr. Roman Ružbársky – právnik, Sekcia fondov EÚ
Ing. Stanislav Stolárik – odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Žilina, Sekcia plánu obnovy
Ing. Adriána Temori – odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Bratislava, Sekcia plánu obnovy
Ing. arch. Ivan Siláči – odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Lučenec, Sekcia plánu obnovy
Ing. Alena Vaňová – odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Trenčín, Sekcia plánu obnovy
Ing. Renáta Džoganíková – odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie Košice, Sekcia plánu obnovy

Zamestnanci, ktorí skončili pracovný pomer v auguste 2022:
Nikoleta Vargová – manažér pre  administráciu a archiváciu projektov, Sekcia fondov EÚ
Mgr. Lucia Šramelová - finančný manažér, Sekcia plánu obnovy

Personálne zmeny:
Mgr. Dominika Lorencová – vedúca odboru environmentálneho manažérstva, Sekcia environmentalistiky
Sekcia environmentalistiky
V rámci školského programu Enviróza odbor environmentálnych služieb spolupracuje na príprave exkurzií pre víťazné školy, ktoré prebehnú aj počas septembra. Plynule pokračujú aj prípravy na medzinárodnú konferenciu Contaminated Sites 2022.
Boli vydané 2 publikácie o environmentálnych záťažiach, k prezretiu sú dostupné tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/.
 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety  pred začiatkom prázdnin vyhodnotil kampaň Zatoč s odpadom (https://www.sazp.sk/novinky/vyhodnotili-sme-kampan-zatoc-s-odpadom-od-septembra-pokracujeme-s-novymi-vyzvami.html), aktuálne pracuje na spustení inovovanej kampane Zatoč s odpadom. Pripravuje aj novú ponuku aktivít pre školy, rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity (exkurzie pre víťazné školy školského programu Enviróza, enviroakcie pre víťazné školy z kampane Učiteľ v akcii, Deň otvorených dverí na SAŽP, festival Šiška...) a štatistický systém na zber údajov o EVVO na Slovensku. Prebehlo odborné hodnotenie projektov zo Zeleného vzdelávacieho fondu a čakáme na schválenie Radou Environmentálneho fondu. V SEV Dropie sa dokončuje cykloquest Ostrovné Lúky a pripravujú sa výskumnícke workshopy. Koncom júna odštartovala najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility, kde je SAŽP národným koordinátorom, viac informácií tu: https://www.sazp.sk/novinky/aj-v-roku-2022-cestujme-udrzatelnejsie-a-zaroven-dostupnejsie-startuje-kampan-europsky-tyzden-mobility.html
 
Tím projektu LIFE IP  - Zlepšenie kvality ovzdušia (populair) sa zúčastnil festivalu v Jahodnej, čomu sa venovali? Prečítajte si: https://www.sazp.sk/novinky/tim-projektu-populair-sazp-na-festivale-v-jahodnej.html. Tím zároveň absolvoval aj iné podujatia, kde realizoval v rámci projektu informačné a vzdelávacie aktivity ( Agrokomplex 18. – 21. 08.,  Kaštieľne dni Jelšava 27. – 28. 08., Bardejovský Jarmok 25. 08.). Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky počas leta sfinalizoval aj návrh Správy o vplyvoch vybraných sektorov na životné prostredie a predložil projekt Informačný systém oprávnených osôb na financovanie z OPKŽP.
 
Už sú známe nominácie na Cenu SR za krajinu. Koncom augusta zasadala aj odborná hodnotiaca komisia, pred ktorou boli tieto nominované projekty prezentované: https://www.cenazakrajinu.sk/aktualny_rocnik.html
 
Odbor environmentálneho manažérstva pracuje na aktualizácii environmentálnych kritérií na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Cementy". Materiál je v procese pripomienkovania poradným orgánom ministra životného prostredia - Komisiou dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. S narastajúcim záujmom o neustále zlepšovanie environmentálneho správania a znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie prostredníctvom schémy EMAS sa rozšírila rodina EMAS organizácií počas leta o spoločnosti LUKYSTAV, s. r. o. a Construction TRADE, a. s. , Keraming, a. s.  a GART SK, s. r. o. Taktiež zabezpečujeme dohľady vo veci dodržiavania požiadaviek schémy EMAS u registrovaných organizácií. Bližšie informácie sú dostupné na https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/.
 
Odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce EK schválila projekt TRANSCEND zo schémy Horizon Europe, rámcového programu EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií (CL6-2022-CLIMATE). Sme súčasťou konzorcia 15 inštitúcií z Európy i sveta, doba trvania projektu je 48 mesiacov. Pripravujeme tiež podklady pre zapojenie SAŽP do EPAS platformy (Európska platforma pre praktické znalosti a riešenia pre udržateľný rozvoj) a zastrešili sme platformu Climate-ADAPT na národnej úrovni. Pripravili sme prvý zámer projektu Geoparky v interakcii A – Abiotic, B – Biotic, C – Culture z OP Slovensko a podieľali sa na príprave dokumentu s odporúčaniami pre udržateľný turizmus v rámci európskeho IGETu, ktoré budú prezentované na 9. konferencii ministrov životného prostredia na Cypre (05. – 07. 10.).  Naši kolegovia z RCBD pripravili ďalší projektový zámer so zameraním na manažment odpadov z plastov v spolupráci so sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a pokračovali v riešení ďalších medzinárodných projektov.
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
Národný projekt č. 4Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“
V Národnom projekte č. 4 - Zelené obce Slovenska – aktuálne evidujeme 298 podaných žiadosti. Dňa 16. 07. 2022 nadobudla účinnosť Rámcová zmluva o zabezpečení medzi SAŽP a novým zhotoviteľom realizácie vegetačných prvkov firmou PLANTAGO, spol. s r.o.. Aktuálne pracujeme na tom, aby bola s čo najväčším počtom obcí v krátkom čase uzavretá Zmluva o poskytnutí podpory alebo Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory (obce, ktoré majú so SAŽP už uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí podpory). Je to dôležitý krok smerujúci k realizácii výsadby vegetačných prvkov, ktorá by mala začať toto jesenné vegetačné obdobie, t.j. v mesiaci október 2022.
 
Národný projekt č. 6 „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“ .
Prebehla koordinácia prác súvisiacich s prípravou a implementáciou projektu a zabezpečenie činnosti súvisiacich s procesom financovania aktivít v rámci národného projektu. Kompletizujú sa práce na marketingovú kampaň, výroba spotov (spoty budú vyrábané pre potreby opätovnej kampane H2ODNOTA JE VODA), kampaň by mala byť realizovaná v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Projekt Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“
V projekte prebiehajú rokovania, pracovné stretnutia s okresnými úradmi, s predkladateľmi pripomienok a spoločnosťou Esprit k prerokovaniam pripomienok v rámci schvaľovacieho procesu ešte neschválených RÚSESov na jednotlivých OÚ. Zároveň prebiehajú terénne a administratívne práce na RÚSESoch, ktorých návrhová časť je vypracovávaná internými kapacitami SAŽP.
 
Projekt „Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
V mesiaci august boli vykonané terénne mapovania obcí: Daletice, Trnávka, Zbudza, Kravany, Medzany, Sihelné, Bohdanovce, Lesné, Chrastné, Ďurďošík, Domaníky, Stožok, Ostrovany. V mesiaci september sa plánuje mapovanie: Oravská Polhora, Kravany. Spracovanie podkladov z terénneho mapovania, tvorba ďalších kapitol dokumentácie MÚSES.
Sekcia fondov EÚ
V mesiaci august Sekcia fondov EÚ zabezpečovala bežné činnosti spojené s implementáciou projektov OP KŽP a monitorovanie projektov v udržateľnosti v rámci OP ŽP.

Odbor metodiky a monitorovania zabezpečil prípravu vyjadrení k priebežne zasielaným vyžiadaniam vládneho auditu 22-003 a certifikačného overovania a prípravu písomných námietok k Návrhu správy z vládneho auditu č. 22-017. Odbor ďalej zabezpečil pripomienkovanie Usmernenia k fázovaniu projektov OP KŽP a Programu Slovensko, aktualizoval zoznamy AKF, FKnM a KACo, pripravoval tabuľky auditných nezrovnalostí a zabezpečil evidovanie nezrovnalostí. Odbor pripravil odhad očakávaných výdavkov na rok 2022, akčný plán, odpočet zoznamu strategických projektov a analýzu prebytku a tabuľku stanovenia okruhu oprávnených projektov pre dodatočný príspevok.

V mesiaci august bola taktiež podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt technickej pomoci „Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2022“.

Ďalej vyberáme z inšpiratívnych ukončených projektov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle SAŽP:

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer: http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/2-trnavsky-ssk/rok-2021/protipovodnove-opatrenia-v-obci-cifer.html

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území: http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/6-banskobystricky-ssk/rok-2021/zlepsovanie-stavu-druhov-a-biotopov-europskeho-vyznamu-v-lesnych-ekosystemoch-vybranych-chranenych-uzemi.html

Vybudovanie zariadenie na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu: https://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/7-kosicky-ssk/rok-2021/vybudovanie-zariadenie-na-mechanicko-biologicku-upravu-zmesoveho-komunalneho-odpadu.html
 
Sekcia ekonomiky a prevádzky
ODBOR EKONOMIKY

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (NP3):  Boli podané nasledovné žiadosti o platbu:
Jún 2022 :
 • zúčtovanie zálohovej platby - celkový objem predložených výdavkov je vo výške 66 198,07 EUR (z toho: dohody – 58 842,72 EUR, nepriame výdavky –7 355,35 EUR)
Júl 2022:
 • zúčtovanie zálohovej platby - celkový objem predložených výdavkov je vo výške 230 684,95 EUR (z toho: mzdové výdavky – 53 815,85 EUR, dohody – 12 324,80 EUR, nepriame výdavky – 8 267, 58 EUR, faktúry – 156 276,72 EUR)
August 2022:
 • zúčtovanie zálohovej platby - celkový objem predložených výdavkov je vo výške 242 480,67 EUR (z toho: mzdové výdavky – 171 459,12 EUR, dohody – 36 078,97 EUR, nepriame výdavky – 25 942,28 EUR, faktúry – 9 000,30 EUR)
V 8/2022 boli pre projekt NP3 žiadané nové zálohové platby v objeme za HA1-HA5 – 2 800 000 EUR, HA6 – 400 000 EUR

KLÍMA BEST - najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu
 • príprava Žiadosti o platbu za obdobie 05-07/2022 a odoslanie podkladov k výzve na doplnenie za ŽOP01.
Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia
 • príprava Žiadosti o platbu za obdobie 04/2022, intenzívna komunikácia s projektovým tímom za účelom nastavenia pravidiel dokladovania aktivít v rámci projektu .
Interreg – Connect GREEN
 • prijatie platby za záverečnú Žiadosť o overenie výdavkov č.7 vo výške 16 678,59 EUR
Living Lab
 • príprava a zaslanie Priebežnej správy o projekte PSP č.3
LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia
 • zaslanie žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby č.1 – celkový objem predložených výdavkov vo výške 94 815,89 EUR
 • 4. monitorovacia návšteva v dňoch 11. - 12. 07. 2022
 • príprava a odoslanie finančného reportingu za obdobie 1. - 2.štvrťroka 2022
 • návrh Dodatku č.1 k Zmluve o spolufinancovaní IP LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia

ODBOR PREVÁDZKY A SPRÁVY MAJETKU

Odbor počas leta odstraňoval nedostatky vyplývajúce z procesu vyradenia registratúrnych záznamov do Slovenského národného archívu. V súvislosti s vytopením prvého podlažia novej budovy v BB zabezpečil vysťahovanie nábytku a odstránenie kobercov v kanceláriách na prvom podlaží, maľovanie a kladenie podláh a následné sťahovanie nábytku  z dôvodu ukončenia opráv.

Došlo k sťahovaniu z budovy na Martinskej v Bratislave, ktoré sa týkalo sekcie plánu obnovy, sekcie riadenia projektov, Regionálneho centra Bazilejského dohovoru, odboru environmentálneho manažérstva na adresu  Rožňavská 24. V rámci sťahovania z Martinskej do nových priestorov odbor vykonal aj dokončovacie práce v nových priestoroch a presťahoval aj reklamný materiál a nábytok zo skladu Račianska cesta, Bratislava  (sklad PALMA). V auguste prebiehali servisné prehliadky na služobných motorových vozidlách a vykonávanie STK , boli odstránené aj poruchy na klimatizácii v SEV Dropie.   
Sekcia environmentálnej informatiky
Koncom júla sekcia environmentálnej informatiky SAŽP vyradila z prevádzky 4 servery a jedno diskové pole z rokov 2002 a 2003. Zastarané technické vybavenie serverovej infraštruktúry bude nahradené efektívnejším a hlavne energeticky úspornejším riešením. Pre ilustráciu, vyradené servery mali okamžitú reálnu spotrebu 1044 W. Server, ktorý túto techniku nahradí má odber 130 W. Spotreba energie je teda takmer 10 násobne nižšia, pričom jeho výpočtový výkon je ešte vyšší, ako mali štyri vyradené servery dokopy.

Obsluha starej serverovej infraštruktúry často pripomínala riešenie rébusov a jej prevádzka brzdila zamestnancov SAŽP aj v bežnej práci. Táto investícia je jedným z prvých krokov SAŽP v doháňaní technologického dlhu v prevádzke IT. Predpoklad je, že len na energiách sa vráti skôr než za dva roky, pri súčasných rastúcich cenách energií dokonca aj skôr.

Touto výmenou však obnova serverovej infraštruktúry nekončí, pretože viac ako polovica z nej má charakter muzeálnych exponátov. Kritická je najmä technika z rokov 2006-2008, ktorá už výrazne nadsluhuje a je počtom kusov najviac zastúpená. K  lepšeniu situácie výrazne pomohlo aj prijatie novej smernice, ktorá zaviedla evidenciu všetkých prevádzkovaných služieb a aplikácií. V rámci smernice bol zároveň stanovený aj maximálny vek prevádzky aplikácií. Po tomto období, pokiaľ sa nenájdu prostriedky na programátora, či techniku, aplikáciu jednoducho sekcia environmentálnej informatiky prestane prevádzkovať.

Ďalším krokom k zlepšeniu stavu technického vybavenia serverovej infraštruktúry je aj dlhodobé plánovanie IT podpory v rámci úloh z PHÚ SAŽP alebo z projektov. Bez informačno-komunikačných technológií sa dnes nezaobíde takmer žiadna činnosť, preto je najefektívnejšie konzultovať výber techniky so sekciou environmentálnej informatiky hneď na začiatku.
Sekcia pláu obnovy
Sekcia plánu obnovy v auguste 2022 sfinalizovala všetky podklady k pilotným výzvam (pre štandardnú, aj zvýhodnenú skupinu žiadateľov). Podklady boli oficiálne odoslané prostredníctvom MŽP SR na Úrad vlády. Marketingové oddelenie bolo zodpovedné za výrobu TV spotu, rozhlasového spotu. Plánované uvedenie spotov v kampani je v čase vyhlásenia výziev na začiatku mesiaca september 2022, kedy je k tomu plánovaná tlačová konferencia. Na jej zabezpečení aktívne spolupracuje sekcia s MŽP SR, MF SR a ÚV SR. Sekcia plánu obnovy plánuje v deň vyhlásenia výziev spustiť aj proces prijímania žiadostí o príspevok z plánu obnovy.

Ku dňu 02. 09. 2022 sa otvoria všetky regionálne kancelárie SAŽP na Slovensku. Odborní pracovníci v regionálnych kanceláriách budú poskytovať poradenstvo a informácie potenciálnym žiadateľom o príspevok z plánu obnovy rodinných domov. Počas augusta boli títo pracovníci odborne vyškolení odborným garant a energetikom zo sekcie plánu obnovy.

Boli tiež zverejnené výsledky ideovej architektonickej súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR: https://www.sazp.sk/novinky/vysledky-sutaze-navrhov-na-riesenie-obnovy-rodinnych-domov.html
Plánované podujatia
Podrobný zoznam plánovaných podujatí na celý rok je dostupný na úložisku TITAN \\titan.sazp.sk\Dokumenty_vseobecneho_pristupu\Planovane podujatia SAZP\2022
 

Na september vyberáme:


Odbor environmentálnych služieb
22. 09. – školenie pre MŽP SR v oblasti environmentálnych záťaží  s dôrazom na ISEZ, Bratislava

Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
07. – 08. 09. – konferencia Čistejšie ovzdušie v našich obciach – ako na to?, Horný Smokovec
08. – 09. 09. – konferencia Akčný plán ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, Bratislava
15. – 16. 09. – EIONET workshop EEA o obehovom hospodárstve a udržateľnom využívaní zdrojov, účasť  v Kodani
21. – 22. 09. – WORKSHOP A ŠTUDIJNÁ CESTA – Za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility, Trenčín a Trnava
26. – 30. 09. – aktívna účasť na sprievodnom programe Ekotopfilmu - panelová diskusia na tému ovzdušia
30. 09. – aktívna účasť na podujatí Noc výskumníkov, Banská Bystrica
 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
02. 09. – online stretnutie európskej platformy EPAS

Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
28. – 29. 09. – XI. ročník  konferencie ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR Kvalitnejší život v mestách,  v meste Senec

Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
07. 09. – spustenie inovovanej kampane Zatoč s odpadom
13. 09. – online stretnutie pracovnej skupiny k certifikácii organizácií poskytujúcich služby EVVO na tému priebeh auditu organizácií
16. – 22. 09. – Európsky týždeň mobility, kampaň na podporu riešenia udržateľnej dopravy
20. 09. – spustenie súťaže Fotozáťaž
27. 09. – Menej áut, viac života -  osvetový program pre stredoškolákov zameraný na predstavenie problematiky udržateľnej mobility, projektu Clima BEST, SAŽP a jej činností (DOD pre študentov a pedagógov)
30. 09. –  prezentácia Ekomerača a realizácia enviroaktivít na Európskej noci výskumníkov v ESC Banská Bystrica
 
SEV DROPIE
03. 09. – Envirosobota pre verejnosť na SEV Dropie
17. 09. – Envirosobota pre verejnosť na SEV Dropie
30. 09. – 01. 10. – Klíma workshop v rámci projektu Climate Change Living Lab (workshop pre študentov – vzdelávanie mládeže o adaptačných a mitigačných opatreniach) 
 
Naša práca v médiách
V priečinku na TITANE \\titan.sazp.sk\Dokumenty_vseobecneho_pristupu\Komunikacia\Monitoring médii\rok 2022 pribudol monitoring médií za august.
 
Vyberáme z neho:

RTVS: Analýzy a diskusie, téma Ewobox a EVVO
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18782/348206#3

RTVS: Analýzy a diskusie, téma LIFE IP – populair
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18782/346726#0

RTVS: Analýzy a diskusie, téma Program obnovy dediny
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18782/344370#0

Do Európskeho týždňa mobility sa dá registrovať už len necelý mesiac
https://www.teraz.sk/slovensko/do-europskeho-tyzdna-mobility-sa-da/655386-clanok.html

 

Facebook
Website
YouTube
Twitter
Instagram
LinkedIn