Vedenie SAŽP
Bol vydaný aktualizovaný Organizačný poriadok,  OS 01/2007 Organizačný poriadok SAŽP, vydanie K so zapracovanými zmenami k 01. 09. 2022.

Dostupný je na intranete:
https://iwww.sazp.sk/dokumenty/interpr/qms/ism-2022/organizacne-smernice/os_01_2007_organizacny_poriadok_navrh_vydanie_k.pdf
 
Personalistika
Noví zamestnanci SAŽP, ktorí nastúpili v októbri 2022:
Ing. arch. Roháriková Adriana,
odborný pracovník Veľkej regionálnej kancelárie B. Bystrica, Sekcia plánu obnovy
Ing. Zeleňák Rastislav,
odborný pracovník Malej regionálnej kancelárie Prešov, Sekcia plánu obnovy
Ing. Šimičáková Veronika,
manažér pre administráciu a archiváciu projektov, Sekcia fondov EÚ
Ing. Klenovčan Milan,
odborný pracovník veľkej regionálnej kancelárie Bratislava, Sekcia plánu obnovy
Ing. Hozová Dana,
metodik 2, Sekcia plánu obnovy

Zamestnanci, ktorí skončili pracovný pomer v októbri 2022:
Hrašková Mária, asistent riaditeľa sekcie fondov EÚ, Sekcia fondov EÚ
Husková Sabína, projektový manažér, Sekcia fondov EÚ
Janková Kamila, projektový manažér, Sekcia fondov EÚ

Personálne zmeny:
Ing. Koreňová Marta, projektový manažér, Sekcia fondov EÚ
Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb zorganizoval dve odborné konferencie. Konferencia EIA/SEA 2022 sa zamerala na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny. Viac sa dozviete tu: https://www.sazp.sk/novinky/konferencia-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie-z-pohladu-ochrany-prirody.html. Ďalším tradičným podujatím odboru bola konferencia Contaminated Sites 2022, ktorá je významným medzinárodným fórom v oblasti legislatívy, politiky, technológií a výskumu znečistených území a sanácií znečistenej pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody. Podrobnosti sú zverejnené tu: https://www.sazp.sk/novinky/medzinarodna-konferencia-contaminated-sites-nesklamala-ani-v-roku-2022.html
 
Na odbore environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pokračujeme s kampaňou Zatoč s odpadom (prebehla výzva Nedokonalosť chutí https://www.sazp.sk/novinky/kriteria-krasy-pre-zeleninu-a-ovocie-zhorsuju-problem-plytvania-potravinami.html). Zrealizovali sme výučbové programy (MŠ Jasenie, ZŠ Brezno, SŠ Podbrezová) a prezentovali našu ponuku na stretnutí riaditeľov stredných škôl z BBSK. Pokračujeme v prácach na vytvorení systému certifikácie organizácií poskytujúcich služby EVVO a vo vylepšovaní funkcií stránky ewobox (úprava manuálu užívateľa, príprava zberu štatistických údajov a filtrácie podľa zdroja financovania aktivít). 13. októbra sa konalo stretnutie členov Rady ekokódexu, kde sa bližšie špecifikovali opatrenia do akčného plánu 2023 v oblasti vytvorenia motivačných nástrojov na podporu ekomobility a organizovaní akcií typu swap. Pre príjemcov podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu sme pripravovali zmluvy, dodatky k zmluvám a postupne sa zmluvy zverejňovali v centrálnom registri zmlúv. V súčasnosti aktívne pracujeme na príprave festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška (https://www.sazp.sk/novinky/na-siske-sa-streneme-uz-24-krat.html, prijímanie prihlášok, komunikácia so záujemcami, tvorba programu...) a špecifikácii k novému ročníku Zeleného vzdelávacieho fondu. V SEV Dropie  prebehlo 6 jednodňových programov pre ZŠ, 6 podujatí pre verejnosť, 2 aktivity pre inklúziu sociálnych a národnostných menšín, výskumnícky workshop pre žiakov ZŠ Zemianska Olča, workshop pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ na tému Čo s mojim odpadom? a klíma workshop Adaptačné opatrenia pre mladých - praktické vybudovanie dažďovej záhrady. Prebehli 2 audity (audit projektu Living Lab v Banskej Bystrici a EDA audit projektu OP KŽP Obnova SEV Dropie).
 
Zástupcovia odboru informačnej podpory environmentálnej politiky absolvovali pracovné stretnutia so sekciami MŽP SR k návrhu súboru indikátorov pre sledovanie plnenia opatrení Envirostratégie 2030 (ES 2030) a výsledkových indikátorov plnenia cieľov podľa schváleného materiálu Návrh na postup implementácie Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Počas októbra bol spracovaný prvý návrh Správy o stave životného prostredia SR v roku 2021 a bola finalizovaná  sektorová správa k hodnoteniu vplyvov hospodárskych sektorov na životné prostredie po externom mimorezortnom pripomienkovaní. Správa bola zaslaná na odsúhlasenie na MŽP SR. V rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (populair) došlo k podpísaniu memoránd o spolupráci s OÚ v sídle kraja – Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Projektový tím zorganizoval počas októbra tieto podujatia: workshop k centrálnemu zásobovaniu teplom pre východné Slovensko, seminár pre manažérov kvality ovzdušia (MKO) k zdravotným dôsledkom zhoršenej kvality ovzdušia. V rámci projektu sa pripravuje návrh informačno-komunikačného plánu a aktivít na rok 2023 a finalizujú sa tlačové podklady na tlač informačných a propagačných výstupov.

Oddelenie starostlivosti o krajinu zverejnilo rozhodnutie o podpore prostredníctvom Programu obnovy dediny 2022. Ide o podporu 81 projektov realizovaných v obciach v celkovej sume 451 000 € (https://www.obnovadediny.sk/).  Počas októbra sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre lesy v rámci Karpatského dohovoru na medzinárodnej úrovni, a v rámci súťaže Dedina roka 2021 prebehla návšteva Kláštora pod Znievom medzinárodnou hodnotiacou komisiou (13. 10.). Bola tiež  inštalovaná výstava SDR 2021 pri príležitosti Dňa vidieka v budove NRSR (18. 10.), v novembri sa pripravuje vyhlásenie nového ročníka Dediny roka 2023. Počas slávnostného vyhodnotenia Ceny za krajinu bol vyhlásený laureát a udelené dve osobitné uznania, viac tu: https://www.sazp.sk/novinky/cenu-slovenskej-republiky-za-krajinu-2022-ziskala-obec-bojna.html.

Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie organizovalo viacero odborných podujatí: v Žiline sa 5. októbra konal  XII. ročník konferencie  Životné prostredie miest  na tému "Voda pre všetkých".  V Košiciach sa 18. októbra konala konferencia zameraná na tému „Podpora biodiverzity v mestách. V Rajeckých Tepliciach sa 19. októbra uskutočnila konferencia "Ekonomický potenciál biodiverzity", ktorá bola zameraná na zvyšovanie povedomia v oblasti ekonomického potenciálu biodiverzity, pomocou poskytnutia informácií, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe.
 
Odbor environmentálneho manažérstva informuje, že s narastajúcim záujmom o neustále zlepšovanie environmentálneho správania a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie prostredníctvom schémy EMAS sa rozšírila rodina EMAS organizácií v mesiaci október o spoločnosti AB- STAV, s. r. o. a TOPSTAV É&A, s. r. o. Taktiež zabezpečujeme dohľady vo veci dodržiavania požiadaviek schémy EMAS u registrovaných organizácií. Bližšie informácie dostupné na https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/. Dňa 06. 10. 2022 sa zástupcovia odboru zúčastnili  workshopu „Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a súkromných zákazkách“, ktorý organizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., na ktorom sme vystúpili s prezentáciou „Aké má Slovensko ciele v zelenom verejnom obstarávaní a aká je úloha štátnej správy v ich naplnení?“
 
Odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce - NFP SK - pre EEA organizoval Národné stretnutie členov Eionet SK (https://www.sazp.sk/novinky/narodne-stretnutie-clenov-eionet-sk.html) a zúčastnil sa na jednom z pravidelných pracovných stretnutí NFP/Eionet v Kodani. GR SAŽP, zástupkyňa GR a vedúci OVMS za osobne zúčastnili na 38. zasadnutí vedúcich predstaviteľov európskych environmentálnych agentúr – EPA Network v Bukurešti (20. – 21. 10.). V rámci prírodného a udržateľného turizmu sme organizovali prednášky a prezentácie na konferencii Človek a krajina v minulosti pre študentov UMB v B. Bystrici a UK v Bratislave. Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného dňa geodiverzity na 41. generálnej konferencii UNESCO v roku 2021, sme zorganizovali dve podujatia (06. 10. a 13. 10.). Naši kolegovia z RCBD úspešne zorganizovali online webinár k cezhraničnej preprave e-odpadu: „Transboundary movement of Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) vs second-hand Electric and Electronic Equipment (EEE)” v rámci projektu slovenskej rozvojovej pomoci (Slovak Aid).
Sekcia riadenia projektov SAŽP
Národný projekt 3 „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ (INFOAKTIVITY)

HA1: Informačné aktivity v oblasti odpadov
Spustenie mediálnej kampane v 4 televíziách a na 6 webových stránkach, kde je prezentovaný spot zameraný na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.

HA3: Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny  
Uskutočnili sa dva metodické dni na Pedagogickej fakulte v Ružomberku: Metodický deň s názvom Kam smeruje envirovýchova dnes a Metodický deň s názvom Klimatická zmena v chápaní stredoškolákov. V SEV Dropie prebehol 16. výskumnícky workshop pre deti a workshop pre pedagógov Ako sa to robiť dá.

HA4: Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ
V Novom Smokovci prebehol seminár k aktuálnym témam o ochrane ovzdušia a v Demänovskej doline medzinárodný workshop „Proces IPKZ v SR a v ČR (slovensko-české BAT FÓRUM 2022)“. V Banskej Bystrici v rámci workshopu Príklady dobrej praxe v prospech udržateľnej mobility bolo v Radnici realizované slávnostné vyhodnotenie aktuálneho ročníka kampane Európsky týždeň mobility.

HA5: Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží
Pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ bola zorganizovaná niekoľkodňová Exkurzia  k environmentálnym záťažiam vo Zvolene. Pre geologickú verejnosť sa konal niekoľkodňový workshop EZ v Košiciach.

HA6: Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy
Pre verejnosť bol 25. októbra v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici zorganizovaný Informačný deň Zosuvy.

Národný projekt č. 4Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“
V mesiaci október 2022 sa uzatvárali Zmluvy o poskytnutí podpory s obcami, ktoré pôjdu do výsadby v jarnom vegetačnom období 2023. Bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode so zhotoviteľom.
V rámci projektu bola v tento mesiac úspešne ukončená výsadba v prvých obciach. V mesiaci november sa plánuje uskutočnenie výsadby v desiatkach ďalších obcí.

Národný projekt č. 6 „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“
V druhej polovici októbra bola realizovaná „Konferencia na tému o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody".
Prebieha mediálna kampaň H2ODNOTA JE VODA.
 
Projekt Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Významnou aktivitou bolo mapovanie vybraných lokalít s bezpilotným systémom. Vďaka podpore kolegov zo sekcie environmentálnej informatiky sa podarilo realizovať mapovanie napr. územia Arboréta Tesárske Mlyňany, motokrosového areálu Sverepec, rôznych environmentálnych záťaží ako skládok odpadu, plôch výstavby rýchlostných komunikácií a podobne. Výstupom, po časovo a výpočtovo náročnom spracovaní vstupných dát, budú podrobné fotogrametrické mapy skúmaných lokalít s presnosťou okolo 4 cm.
Sekcia fondov EÚ
V mesiaci október sekcia zabezpečovala bežné činnosti spojené s implementáciou projektov OP KŽP a monitorovanie projektov v udržateľnosti v rámci OP ŽP.
 
Odbor metodiky a monitorovania zabezpečil v priebehu mesiaca prípravu námietok k Návrhu správy z vládneho auditu 22-003, zaevidovanie nezrovnalostí na základe Správy z vládneho auditu 22-017, prípravu stanoviska k certifikačnému overovaniu vrátane splnenia prijatých opatrení a prípravu námietok k FKnM č. 2/2022. Taktiež zabezpečil vydanie aktualizovanej riadiacej dokumentácie s možnosťou využitia dodatočného príspevku pre stanovený okruh prijímateľov (MP SO, verzia 8.4 a PpP, verzia 8.4), pripomienkovanie dokumentov na nové programové obdobie 2021-2027, prípravu Usmernenia k ukončovaniu projektov v PO 2014-2020 a vypracoval pravidelný mesačný odhad očakávaných výdavkov. 

V rámci odboru riadenia implementácie projektov ochrany prírody bol v októbri ukončený inšpiratívny projekt „Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce“, ktorý je taktiež zverejnený na webovom sídle SAŽP:
http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/4-nitriansky-ssk/rok-2022/zachovanie-biodiverzity-a-vybudovanie-novej-zelenej-infrastruktury-v-obci-nyrovce.html
Sekcia ekonomiky a prevádzky
ODBOR EKONOMIKY

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (NP3):  Boli podané nasledovné žiadosti o platbu:
September 2022
 • zúčtovanie zálohovej platby - celkový objem predložených výdavkov je vo výške
  361.983,83  EUR (z toho: Faktúry - 210.394,43 €, mzdy  50.350,19 €, dohody – 84.395,95 €,
  nepriame výdavky –16.843,26 €)
  refundácia - Faktúra vo výške 13 776,00 €
Október 2022
 • zúčtovanie zálohovej platby - celkový objem predložených výdavkov je vo výške
  187.404,64  EUR (z toho: Faktúry - 12.667,78 €, mzdy  126.778,88 €, dohody – 28.542,77 €,
  nepriame výdavky –19.451,21 €)
KLÍMA BEST - najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu
podanie Žiadosti o platbu PSP 02 za obdobie 05 - 07/2022 a príprava Žiadosti o platbu za nasledujúce reportovacie obdobie.
 
Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia
príprava Žiadosti o platbu za obdobie 05 - 07/2022, podanie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu).

Living Lab
kontrola na mieste 18. 10. 2022, príprava priebežnej správy o projekte PSP č.4

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia
príprava a odoslanie finančného reportingu za I. - III.Q 2022

POD 2022, ZVF 2022
V priebehu októbra 2022 boli na účty POD a ZVF pripísané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu: pre POD 2022 - 451 609,20 € a pre ZVF 2022 - 203 189,63 €. Z uvedených finančných prostriedkov budú v mesiacoch november 2022 až apríl 2023 podporení úspešní žiadatelia o podporu z Environmentálneho fondu formou dotácie, v rámci Programu obnovy dediny a Zeleného vzdelávacieho fondu za rok 2022.

ODBOR PREVÁDZKY A SPRÁVY MAJETKU

Počas septembra došlo k presťahovaniu kancelárie Plánu obnovy BB z Tajovského 28  na Kuzmányho 5  a k doplneniu kancelárskeho nábytku pre kanceláriu Plánu obnovy Nitra. Zabezpečený bol prevoz 2 ks 1000l nadrží pre SEV Dropie a preškolenie BOZP a OPP zamestnancov pracoviska Tajovského 28, v BB. Do Slovenského národného archívu Bratislava bol zaslaný zoznam na vyradenie registratúrnych záznamov.  

V októbri bola vytvorená požiadavka pre VO na zabezpečenie pohonných hmôt + doplnkového tovaru pre služobné motorové vozidlá SAŽP a tiež požiadavka pre VO na zabezpečenie dodávky plynu pre objekty v správe SAŽP. Prebieha ukončovanie poistnej udalosti a následné finančné plnenie  zo strany poisťovne UNION za škodovú udalosť (vytopenie v BB) 1.časť   - 4 082, 21 EUR. Na MŽP SR bola zaslaná  Urgencia ohľadom udelenia predchádzajúceho súhlasu na vyhlásenie trvalej prebytočnosti (kancelársky nábytok Martinská BA).

Aktuálne prebieha fyzická inventarizácia majetku v BB a postupne sa presunie na všetky pracoviská SAŽP, pokračuje aj prezúvanie pneumatík služobných motorových vozidiel.
Sekcia environmentálnej informatiky
V októbri bolo v spolupráci so sekciou plánu obnovy spustené prijímanie žiadostí o dotáciu cez formulár na stránke www.obnovdom.sk. Prijímanie žiadostí mal pôvodne poskytovať Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy v prevádzke Úradu vlády SR. Keďže sa očakával enormný nápor žiadateľov o dotáciu, bolo nutné riešiť aj rozdelenie záťaže na viaceré servery a spraviť základné testovanie. Prijímanie žiadostí bolo úspešne spustené 15. októbra.

Pre sekciu plánu obnovy boli inštalované a rozvezené notebooky a ďalšia potrebná technika.

Okrem toho bola spustená realizačná fáza projektu Malé zlepšenie eGov služieb v SAŽP, ktorej súčasťou je aj používateľské testovanie prototypov Enviroportálu.

V druhej polovici mesiaca sme sa zúčastnili online stretnutia pracovnej skupiny pre adaptáciu na zmenu klímy. Na stretnutí sme podali základnú informáciu o možnostiach Enviroportálu pri vytvorení subdomény poskytujúcej informácie o zmene klímy.

Zúčastnili sme sa stretnutia týkajúceho sa prípravy projektu zameraného na vytvorenie tzv. mediálnej knižnice SAŽP, ktorá bude zahŕňať aj tvorbu databázy obrazových materiálov a fotografií, slúžiacich ako doplnkové zdroje pre internú grafickú a edičnú činnosť.

Okrem toho sme aktívne spolupracovali s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na integrácii IS environmentálne záťaže pre projekt Konsolidovaná analytická vrstva.

Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Štátnu ochrany prírody SR a správy národných parkov sme informovali o plánovanom ukončení prevádzky ŽPNet v roku 2023.
Sekcia plánu obnovy
Od 15. 10. bolo sprístupnené predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na obnovu rodinného domu. Spustenie prebehlo aj prostredníctvom regionálnych kancelárií (10 kancelárií v rámci Slovenska) za prítomnosti najvyššieho vedenia MŽP SR a vedenia SAŽP a sekcie plánu obnovy SAŽP. Žiadosti sa prijímajú elektronicky cez www.slovensko.sk, cez podateľnu na Rožňavskej (listinne, osobne alebo poštou) a listinne prostredníctvom regionálnych kancelárií.

V októbri boli odvysielané prvé 2 časti relácie Nové bývanie na TV JOJ, ďalších 6 častí sa plánuje odvysielať v mesiaci november a december. Vyšla vkladačka do novín (v spolupráci s NIKA) a realizovaná bola aj marketingová kampaň cez druhú vlnu ampliónov (obecné rozhlasy).

Viac informácií tu:
https://www.sazp.sk/novinky/prijimanie-ziadosti-na-obnovu-rodinnych-domov-je-spustene.html
https://www.sazp.sk/novinky/pomoc-pri-financovani-obnovy-rodinnych-domov.html
Plánované podujatia
Podrobný zoznam plánovaných podujatí na celý rok 2022 je dostupný na úložisku TITAN tu
\\titan.sazp.sk\Dokumenty_vseobecneho_pristupu\Planovane podujatia SAZP\2022
 

Na november vyberáme:


Odbor environmentálnych služieb
03. 11. - školenie k IS EIA/SEA pre pracovníkov MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov a okresných úradov
15. 11. - online seminár Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ
30. 11. – 02. 12. - Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2022
30. 11. - školenie k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov pre pracovníkov MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov a okresných úradov

Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
04. 11. - organizácia workshopu Environmentálne dáta, informácie a hodnotenie, Bratislava
 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
07. – 09. 11. - aktívna účasť na pravidelnom stretnutí regionálnych centier Bazilejského a Štokholmského dohovoru
15. 11. - prednáška o medzinárodnej ochrane životného prostredia pre študentov GJGT a UMB
15. 11. - prednáška a prezentácia na Univerzite Komenského v BA k téme Špecifiká udržateľného turizmu
23. – 25. 11. - aktívna účasť na treťom stretnutí programu partnerstva na manažment odpadov z plastov, kde je RCBD aktívnym členom
30. 11. - aktívna účasť na 14. rokovaní Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR V Banskej Štiavnici s prioritným zameraním sa na rokovanie národných komisií geoparkov krajín V4 v termíne máj 2023

Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
10. – 11. 11. - konferencia Program obnovy dediny, biodiverzita v samosprávach.
21. – 22. 11. - Karpatská ministerská konferencia, Rzeszów, Poľsko, účasť zástupcu MŽP SR a SAŽP

Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
02. 11. - spustenie novembrovej výzvy kampane Zatoč s odpadom s názvom Prekvapenie bez obalu
07. 11. - vyhlásenie 27. ročníka Zeleného sveta na tému voda
08. 11. - enviroakcia na ZŠ Partizánske (výhra v súťaži Učiteľ v akcii)
09. 11.  - environmentálne výučbové programy na ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
21. – 23. 11. - festival environmentálnych výučbových programov Šiška (hotel Remata)
29. 11. - metodický deň k školskému programu Enviróza v Považskej Bystrici
 
SEV DROPIE
16. 11. - Upcykluj so SEV Dropie, praktický workshop pre verejnosť
25. 11. - prednáška a diskusia na tému klimatická zmena a jej dôsledky, Kolárovo

Sekcia environmentálnej informatiky
04. 11. - predstavenie zámeru projektu Malé zlepšenia EGov služieb v SAŽP na workshope Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia
21. – 23. 11. - osobná účasť na festivale Šiška, predstavenie zámeru projektu Malé zlepšenia EGov služieb v SAŽP
Naša práca v médiách
V priečinku na TITANE \\titan.sazp.sk\Dokumenty_vseobecneho_pristupu\Komunikacia\Monitoring médii\rok 2022 pribudol monitoring médií za september a október.
 
Vyberáme z nich:

Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje s novinkami aj tento školský rok
https://www.teraz.sk/regiony/kampan-zatoc-s-odpadom-pokracuje-s-no/660858-clanok.html
 
Cena Slovenskej republiky za krajinu
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/cenu-slovenskej-republiky-za-krajinu-2022-ziskala-obec-bojna/
 
Rozhovor s GR SAŽP k obnove rodinných domov
https://index.sme.sk/c/23031809/startuje-vyzva-na-obnovu-domov-ako-vypocitat-vysku-dotacie.html
 
Michal Kiča: Reforma EIA nesmie okresať právo verejnosti vstupovať do konaní
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/107040/reforma-eia-michal-kica.aspx
 
Vyhodnotenie ETM
https://www.bystricoviny.sk/titulka/v-sutazi-o-cenu-europskeho-tyzdna-mobility-bodovali-mesto-zilina-trnavsky-samospravny-kraj-a-metropolitny-institut-bratislavy/
 
Relácia Peniaze - vykurovanie
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17402/355724#723

 

 

Facebook
Website
YouTube
Twitter
Instagram
LinkedIn